اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد

sadam_morr

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله با تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد، پروژه تدارک و توزیع (600) بسته انرژی برق سولری برای شهرک مهاجرین ولایت ننگرهار را با شرکت ساختمانی و سرکسازی گلکسی ایس لمتید، آدرس جاده میوند- شهر کابل به قیمت مجموعی مبلغ(11601000) یازده ملیون شصت و ششصد و یک هزار افغانی اعطاء می نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تداکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک وفق احکام ماده پناهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده ولی معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد .