دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان با جانب اتحادیه اروپا

anwari_morr
Mon, May 18 2020 8:40 AM
33

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان با جانب اتحادیه اروپا، بتاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۹ جلسه ای را بخاطر اتخاذ آمادگی ها برای اشتراک درنشست دوره یی ( هر ۶ ماه بعد بین اتحادیه اروپا و افغانستان در کابل و بروکسل دایر می گردد) با جانب اتحادیه اروپا، با اشتراک نمایندگان وزارت های امور خارجه، مالیه و دفترشورای امنیت، مشاورین و مسوولین بخش این وزارت، در دفتر کارش، تدویر نمود.

در این نشست بحث های مفصل و تخنیکی برای چگونگی حمایت هرچه بهتر و بیشتر پناهجویان افغان در اروپا، تطبیق درست سند JWF و ایجاد هماهنگی ها و همکاری های بیشتر بین اتحادیه اروپا و افغانستان، صورت گرفت.

.قرار است نشست مذکور بعد از رفع معضل ویروس کرونا، در آینده نزدیک دایرگردد.

Latest news

Wed, Mar 04 2020 1:27 PM
Background image

The Deputy Minister of Refugee Affairs and Ambassador of Turkey Discussed on Immigrants Recent Issues

On Tuesday, Hoot 13th, the deputy minister of refugee affairs. Dr. Alema and Turkey’s ambassador Mr. Ozan Ortoghrol discussed on Afghan refugees and recent issues in Turkey. Their. . .

Mon, Oct 14 2019 10:54 AM
Background image

26 Returnees Families Received Cash Assistance in Helmand Province

 On Wednesday October 9, 2019 of the current year DoRR of Helmand province with cooperation of HAPA have assisted cash for those returnees who had come to country in 2018 and 2019

The. . .

Mon, Oct 14 2019 10:53 AM
Background image

Displaced Families Received Contribution in Badghis Province

                              On Thursday October 10, 2019 of the current year DoRR of Badghis province with cooperation of WFP Have assisted food items for 20 displaced families.

 Di. . .

BACK TO NEWS