اعلان داوطلبی

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

موضوع: تهیه و توزیع(۶۰۰) بسته انر‌ژی برق سولری شهرک مهاجرین ولایت ننگرهار.

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان از تمام واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( تهیه و توزیع (۶۰۰) بسته انرژی برق سولری شهرک مهاجرین ولایت ننگرهار اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکت این وزارت بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ اعلان الی بیست و یکم یوم تقویمی به ساعت(۱۰:۰۰) قبل از ظهر که مجلس آفر گشایی صورت میگرد در تالار جلسات وزات امور مهاجرین و عودت کننده گان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند آفرهای ناوقت قابل پذیرش نمی باشد تصمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.