بیش از دو هزار مهاجر افغان به وطن برگشت نمود

sadam_morr

.دو هزارو 601 تن مهاجر افغان  مقیم ایران، از طریق پل ابریشم، به تاریخ های 3 و4 قوس  به ولایت نیمروز برگشتند.

به اساس معلو مات ریس امورمهاجرین ولایت نیمروز افراد مذکور 28 خانواده ، شامل 110 تن و 2491 تن مجرد بودند و ازآن میان 19 خانواده شامل 39 مرد و 42 زن و همچنان 274 تن مجرد غرض دریافت کمک، به دفترIOM  معرفی شده اند.