بیش از 13هزار خانواده، ظرف یک هفته کمک شدند

sadam_morr
_____

 

در جریان یک هفته گذ شته برای 13 هزارو 242 خانواده بیجاشده در17ولایت ، مساعدت موسسات همکار ازطریق واحد های دومی وزارت امور مهاجرین توزیع شد.

به اساس گزارشات واصله از ادارات امور مهاجرین ولایات نیمروز، ننگرهار،  قندهار ، پکتیکا، لوگر، سمنگان ، پروان ، کاپیسا ، خوست، غور ، ارزگان ، زابل ، لغمان ، نورستان ، کندز، بدخشان ، و تخار، برای خانواده های یاد شده شامل بیجاشده، بی بضاعت، افراد معلول و معیوب، اطفال یتیم وخانمهای بیوه بودند، مواد غذایی، پول نقد، بسته‌های بهداشتی، آشپزخانه،  فامیلی و وسایل ترمیم خانه که ازطرف موسسات تهیه شده بود توزیع شده است.