لایحه وظایف آمرطرح و تسوید موافقتنامه ها و اسناد تقنینی

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۳:۴۱

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه

آمرطرح و تسوید موافقتنامه ها و اسناد تقنینی

بست

3

نوعیت بست

تخصصی

وزارت یا اداره

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه

ریاست حمایت حقوقی

موقعیت پست

کابل

تعداد پست

1

گزارشده به:

رئیس حمایت حقوقی

گزارش­گیر از

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی )

کد

(29-90-06-010)

تاریخ بازنگری

24/12/1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................

هدف وظیفه: طرح وتسوید موافقتنامه ها و اسناد تقنینی در امور مهاجرین و عودت کننده گان مطابق به معیارهای حقوقی جهت طرح، تعدیل و ایزاد آن.

......................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

تدقیق و مطالعه ابتدائی پیرامون موضوعات حقوقی مربوط برنامه های کاری وزارت جهت طرح، تعدیل و ایزاد آن.

پیشنهاد طرح ، تعدیل و تکمیل اسناد تقنینی مربوط به روند کاری وزارت جهت ایزاد یا حذف مواد مندرجه آن.

تسوید موافقتنامه ها واسناد تقنینی درامورمهاجرین وعودت کننده گان مطابق به معیارهای حقوقی جهت طرح، تعدیل و ایزاد آن.

نظارت ازترتیب وتنظیم اسناد تقنینی دردوسیه های مربوطه به سیستم فایلنگ جهت حفاظت ونگهداری.

مراقبت ازطرح وتسوید موافقتنامه ها واسناد تقنینی مورد ضرورت جهت تعدیل، اصلاح وتکمیلی ان.

 راه اندازی و تدویر ورکشاپ ها، سمینار ها واموزش های تخصصی امور حقوقی و تقنینی جهت تحقق پلان های طرح شده.

وظایف مدیریتی :

ترتیب وتنظیم پلان کاری بخش مربوط درمطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف از قبل تعین شده وزارت/ اداره مربوطه.

 ارائه مشوره های مسلکی واتخاذ تصامیم در امرتحقق اهداف وپروگرام های وزارت / اداره مربوطه.

مدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام، تشویق، رشد وآموزش آنها.

انکشاف وانتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها،سمینار ها وآموزش های جریان کار.

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به مراجع ذیربط.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

سهمگیری در جلسه های تدقیقی قوانین و مقرره ها در وزارت عدلیه و سایر نهادی های ذیربط منحیث عضو بمنظور تکمیل و غنی سازی.

طرح و تسوید موافقتنامه ها و سایر اسناد تقنینی در هماهنگی و همکاری با نهادهای ذیربط بمنظور تسریع روند حصول اهداف وزارت.

.....................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:  داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:  اداره عامه، ، علوم اجتماعی ، حکومت داری خوب ، پالیسی اداره عامه،حقوق وعلوم سیاسی، شرعیات، فقه و قانون مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، ارتباطات از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج ازکشور و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس در یکی از رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و لسان انگلیسی.

مهارت ‌های کمپوتری در برنامه‌ های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ۲۰ حوت ۱۳۹۹ ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی