لایحه وظایف مشاور امور بررسی و تفتیش

anwari_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۴:۱۶

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

 

عنوان وظیفه : مشاور امور بررسی و تفتیش

اداره :   وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان.

گزارش دهی : به مقام وزارت

 

هدف وظیفه:

  تنظیم رهنمود ها جهت نظارت از تحقق اهداف تفتیش بادرنظرداشت قوانین و مقررها،  ارائه مشوره ها در رابطه به ایجاد میکانیزم های اجرایی جهت تامین شفافیت ، موثریت و مثمریت فعالیت های تفیش داخلی.

 

۱. هماهنگی در قسمت نظارت از پروسه بررسی های مالی حسابی واداری در واحد مرکزی وولایتی غرض شفافیت در امور مربوطه.

۲. ارایه مشوره های حقوقی لازم  در مطابقت به قوانین ومقررات نافذه به رهبری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان.

۳.  همکاری با ریاست تفتیش داخلی در امور تدقیق  وارزیابی اجراات گروپ های مفتشین وجمع آوری اطلاعات لازم برای تصویب مقررات داخلی ورهنمود های مفید وموثر.

۴. همکاری وارائه مشورت های لازم  به ریاست تفتیش داخلی درجهت تهیه چک لست ها٬ فورمه جات وسوالنامه ها مطابق موضوعات تحت بررسی.

۵. اشتراک وهمکاری موثر در جلسات  کمیته مبارزه با فساد اداری وزارت جهت جمع اوری اسناد ومعلومات عمومی در مورد ادارات تحت بررسی.

۶.  هماهنگی در قسمت انعکاس تخلفات وتشخیص اجراات غیر قانونی واصله، توسط مفتشین موظف به مقام وزارت غرض اصلاح ورسیدگی به موارد نقض قوانین ومقررات.

۷. ارایه مشورت های لازم قانونی به مقام وزارت جهت صدور هدایات لازم در ارتباط موارد نقض قوانین ومقررات وارسال دوسیه های مرتکبین به مراجع عدلی وقضایی.

۸. اشتراک در جلسات مقام محترم وزرات درصورت لزوم دید.

۹. تهیه نکات نامه های حقوقی برای ملاقات با نهاد های ذیربط داخلی وخارجی مبارزه با فساد اداری در هماهنگی ریاست های مربوطه.

۱۰. بررسی وارزیابی اجراات وکارکردهای تمام کارکنان وزارت مطابق قانون خدمات ملکی نظر به هدایت مقام وزارت.

۱۱. ترتیب برنامه های خاص درهماهنگی ریاست های مربوطه در بخش ارتقاء ظرفیت کارمندان  وزارت و ریاست های ولایات وآگاهی دهی کارکنان خدمات ملکی وزارت از رعایت مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی.

۱۲. همکاری در قسمت نظارت وبررسی از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع وازار واذیت زنان ومقرره طرز سلوک در ساحه کاری.

۱۳. ارائه گزارش ماهوار ربعوار سالانه از فعالیت ها و دست آوردها به مقام وزارت.

۱۴. اجرای سایر وظایف مرتبط به امور بررسی و تفتیش که از طرف مقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان جهت تطبیق وتعمیل سپرده میشود.

 

شرایط استخدام :

  1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های:  حقوق و شرعیات ( فقه و قانون)، اداره عامه، اقتصاد، پالیسی عامه، اداره تجارت، مدیریت مالی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
  2. حداقل چهار سال تجربه کاری مرتبط.
  3. بلدیت کامل به زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
  4. مهارتهای کامپیوترMS آفیس، و انترنت.
  5. داشتن توانایی های لازم  تجزیه وتحلیل  مواد قوانین و مقررات نافذه.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی را دانلود و ضمیمۀ اسناد ، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی   خویش را الی (10 یوم تقویمی )که اعتبار از 6  الی 15عقرب 1399 میشود ، به  ایمیل ادرس های _   recruitment@morr.gov.af و masssihroeen@gmail.com ارسال نمایند .

 

Documents

دانلود فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی