اعلان شش بست مربوط به وزارت

anwari_morr
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ - ۱۲:۳۰

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

کابل

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک‌هزار و ۵۲۴ بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل را به رقابت گذاشت. سه درصد این بست‌ها برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.

نوت : تاریخ نشر این اعلان کاریابی تکمیل شده است .

متقاضیان می‌توانند فورم‌های درخواست برای این بست‌ها را از ویب‌سایت کمیسیون و یا با مراجعه به ادارات مربوط، به صورت رایگان، به دست بیاورند.

بست‌های اعلان‌شده به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • بست‌های معلمان
  • بست‌های پنج و شش
  • بست‌های افراد دارای معلولیت

فهرست بست‌های اعلان‌شده را از این‌جا به دست بیاورید.

متقاضیان پیش از خانه‌پری فورم درخواست رهنمود مراحل مختلف امتحانات جمعی را به دقت بخوانند.

عنوان بست، وزارت، ریاست، موقعیت بست و کود بست را به صورت دقیق در فورم درخواست درج کنید.

متقاضیان فقط حق درخواست به یک بست را دارند و در صورت درخواست‌های متعدد، از پروسۀ رقابت حذف می‌شوند.

فورم‌های درخواستی و رهنمود را از این‌جا به دست بیاورید.)