لایحه وظایف صفا کار و امر بر

anwari_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۱:۵

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

کابل

نوت : تاریخ نشر این اعلان کاریابی تکمیل شده است .

..........................................................

عنوان وظیفه :  صفا کار و امر بر

وزارت/اداره:   امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت: کابل

گزارشدهی به:

...........................................................

هدف وظیفه: پاکی، صفای و انتقال اسناد و مکاتیب در داخل اداره مربوطه.

...........................................................

 

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. پاکی وصفائی شعبات، دفاتر، اسباب ولوازم حالات اضطراری ازقبیل  میز، چوکی ، موبل و فر نیچرغرض ایجاد محیط کاری پاک وسالم به کارمندان اداره مربوطه.
 2.  اجرای اوامر مسولین و مامورین دفاتر مربوطه به منظور انتقال  مکاتیب رسمي به شعبات ومراجع ذیربط.
 3. همکاری در مراقبت از تمام وسایل و تجهیزات اداری دفاتر مربوطه.
 4. جلوگیری از بی نظمی و عبور و مرور اشخاص غیر مسول به دفاتر مربوطه.
 5. اجرای کارهای متفرقه که ازطرف آمر و مامورین بخش مربوطه که دربعضی اوقات هدایت داده میشود.
 6. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که به وی ازطرف مقامات درمطابقت با قانون سپرده شده.

...................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1 درجه تحصیل

  •  

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 •  

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • آشنایی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده از وسایل و ابزار صفاکاری
  • داشتن توانائی فزیکی در جهت اجرای امور محوله
 • ایمیل آدرس ریاست منابع بشر

  recruitment@morr.gov.af