اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

anwari_morr

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

بدین وسیله با تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظردارد پروژه آبرسانی برای فاز اول شهرک مهاجرین ولایت غزنی را از بابت سال مالی 1399 را به شرکت ساختمانی امان ذبیح دارنده جواز شماره 28729-D آدرس کوته سنگی سرک پوهنتون، کابل – افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(18875250،86) هژده میلیون هشت صد وهفتاد وپنج هزار دوصد وپنجاه اعشاریه هشتاد و شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در این زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد فابریکه جنگلک وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، منعقد نخواهد شد.