لایحه وظایف ترینر برنامه های آموزشی مدیریتی

sadam_morr
پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲ - ۱۲:۲۳

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه             : ترینر برنامه های آموزشی مدیریتی

وزارت /اداره             : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی              : آمر ارتقای ظرفیت ها

بخش:                       : منابع بشری

معاش                       : مطابق لایحه NTA (C1)

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه:  تطبیق برنامه های آموزشی، ورکشاپ ها و سیمینارها به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان و انکشاف ظرفیت های موجوده کارمندان در بخش اداره و منجمنت

...........................................................................................................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار و ربعوار در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. ارزیابی مقدماتی اشتراک کننده گان برنامه به منظور شناسائی کارکنان شایسته و دسته بندی آنان در کتگوری های مختلف.
 3. تهیه و ترتیب برنامه های درسی مربوط به ( اداره و منجمنت) به هردو زبان ملی پشتو و دری .
 4. تدریس و تطبیق برنامه های اموزشی مورد نیاز مربوط به بخش اداره و مدیریت در هماهنگی با آمریت ارتقای ظرفیت.
 5. ارایه مشوره های موثر درتدوین مواد درسی، پروگرام ها، ورکشاپ ها و سیمینار ها به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت.
 6. استفاده و بکارگیری از روشهای مدرن و موثر غرض تدریس بهتر و تشویق کارکنان وزارت در برنامه های آموزشی.
 7. ارزیابی نتایج فعالیت های آموزشی (پروگرام ها، ورکشاپ ها و سیمینارها ) در ختم برنامه.
 8. تهیه گزارش از چگونگی تطبیق پلان آموزشی، مشکلات موجود، دست آورد های برنامه، ورکشاپ و سیمینارها، ارایه مشوره های موثر در رفع خلاها موجود و تقدیم آن به آمریت ارتقای ظرفیت.
 9. اجرای سایر وظایف که مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

.……………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و مدیریت، حقوق و علوم اجتماعی به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 •  سه سال تجربه مرتبط به وظیفه
 • داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
 • تسلط به زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 • داشتن مهارت تدریس به شیوه های علمی، مدرن و سیستماتیک

Documents

دانلود فورم درخواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ