د بېځایه شوو شمېر

   

د وروستۍ میاشتې ارقام

ټولټال

314کورنۍ 440622 کورنۍ