102 مهاجرافغان، از پاکستان برگشت نمود

sadam_morr

به اساس گزارش آمریت  نماینگی سرحدی سپین بولدک ریاست مهاجرین ولایت قندهار، 18 خانواده مهاجرافغان که شامل 102 نفر وفاقد مدرک بودند به تاریخ 13 سرطان ازطریق مرز سپین بولدک، به وطن برگشتند.