پروژه های تکمیل شده:

sadam_morr

بمنظور مطالعه پروژه های تکمیل شده و نا تکمیل در طول سال مالی 1399 به  اینجا کلک نمائید.

۱-  احداث واعمار (3.204 ) کیلومتر سرک و(39) پلچک شهرک قلموال مینه ولایت خوست که کار پروژه آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

۲-  اصافه کاری (14.46)فیصد اعمار (3.204) کیلومتر و (39) پلچک شهرک قلموال مینه خوست کار آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

۳-  نصب ومونتاژسیستم سولر برای (476) فامیل مستحق مهاجرین شهرک رباط پکتیا کار آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

۴-  حفر یک حلقه چاه عمیق ، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی ودیوار احاطه چاه شهرک سرجنگل ولایت غور کارپروژه آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است. 5- احداث واعمار (4.217) کیلومتر سرک و(2) پایه پل در شهرک البیرونی ولایت غزنی کار پروژه عملاً در ساحه 100% تکمیل ودر مرحله تسلیم گیری قراردارد.

۶- حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی ، دیوار احاطه چاه وسیستم سولر شهرک دشت مور ولایت دایکندی کار عملی پروژه 100% تکمیل ودرمرحله بهره برداری قراردارد.

۷- تحکیم کاری اطراف دیوار احاطه چاه عمیق شهرک خواجه الوان ولایت بغلان 100% تکمیل ودر مرحله تسلیم گیری قرار دارد

برای مطالعه گزارش ربع اول سال مالی۱۳۹۸ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان به اینجا کلک نماید .