بیش از هزار مهاجرافغان ازایران وده ها فامیل از پاکستان، به وطن برگشت نمود

sadam_morr
_____

به اساس  گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو 297 نفر مهاجر، به تاریخ 25 ثور طور اجباری و داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده اند.

از میان افراد مذکور38 خانواده، شامل 144 تن و 707 تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و12 خانواده شامل 56 تن  و390 تن مجرد  بصورت داوطلب واردکشور شده اند.

به گفته منبع ازآن میان،48 خانواده شامل98 مرد و95 زن وهمچنان 425 تن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفترIOM  معرفی شدند.

به اساس یک خبر دیگر، 26 خانواده مهاجر به تاریخ 25 ثور، از پاکستان، به وطن عودت نموده است.

به گفته مسوول  نمایندگی سرحدی سپین بولدک ریاست مهاجرین ولایت قندهار، فامیل های عودت کننده مذکور، شامل 152 تن و  فاقد مدرک بودند.