یک باب مرکز اجتماعی در بلخ افتتاح شد

sadam_morr
_
ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بلخ از افتتاح یک باب مرکز اجتماعی با کمک مالی دفتر NRC واقع در ناحیه پنجم شهر مزار شریف با حضور نما یند های ادارات دولتی وباشنده گان محل به روزشنبه 24 ثور سال روان خبرداد.
نخست مسئولین دفتر NRC پیرامون اهداف مرکز اجتماعی پروژه مدیریت کمپ به اشتراک کننده گان معلومات مختصر را ارائیه نمودند.
به گفته مسوولان در این مرکز تدویر جلسات در مورد پروسه ثبت بیجاشده گان و عودت کننده گان، آگاهی دهی ، ترنینگ های ظرفیت سازی و شریک ساختن معلومات به سایر افراد جامعه ، ارائیه معلومات و خدمات رایگان بطور جداگانه برای طبقه اناث و ذکور، انترنت رایگان ، کتابخانه ، اتاق و لوازم بازی برای اطفال و آب نوشیدنی صحی و چای برای مراجعین بطور رایگان از یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت 8 الی 4 عصر به روی همه باز است.
سپس رئیس امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بلخ صحبت نموده از همکاری همیشه گی دفتر مذکورقدر دانی نموده و خواستار تحقق برنامه های مثمر جهت تسهیلات به قشر بیجاشده گان داخلی وعودت کننده گان شد وی همچنان در قسمت حفظ و و نگهداشت آن خواهان همکاری شهروندان شد.