به 162 خانواده در قندهار مساعدت شد

sadam_morr
_____
برای 162 خانواده بیجاشده ولسوالی ارغنداب درولایت قندهار به تاریخ 24 ثور سال روان ، ازطریق ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان آن ولایت مساعدت شد.
مساعدت یادشده مبلغ 12 هزار افغانی پول نقد بود که ازطرف اداره پاملرنه تهیه و بعد از سروی باحضور نماینده ریاست مهاجرین آنولایت، به آنها توزیع شد.