50 تن بیجاشده در غزنی وسایل حرفوی دریافت نمودند

sadam_morr

ریاست امورمهاجرین ولایت غزنی به تاریخ3 ثور از توزیع وسایل تخنیکی حرفوی برای 50 تن بیجاشده  طبقه اناث خبرداد.

به گفته منبع برای هریک از افراد یادشده که  قبلأ حرفه خیاطی را درکورس 6 ماهه آموزشی دفتر پاملرنه فرا گرفته  بودند، مبلغ 5 هزار افغانی و یک بسته وسایل خیاطی را توزیع شد.