لایحه وظایف متخصص نظارت و ارزیابی

anwari_morr
شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۵:۶

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

عنوان وظیفه             : متخصص نظارت و ارزیابی

وزارت /اداره             : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی به          : مقام وزرات                                

 

محل وظیفه              :کابل                                                                             

……………………………………………………………

هدف وظیفه: نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق موافقانه امورات، کارکرد های کارمندان، جهت کسب اهداف متوقعه به منظور آوردن اصلاحات و طرح پیشنهادات جهت موثریت و مثمریت در فعالیت های برنامه های وزارت

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیپ پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابق به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعین شده.
 2. طرح و ترتیب پلان های نظارتی و ارزیابی به منظور استقامت دهی پروسه نظارت و ارزیابی.
 3. برای موثریت و مثمریت فعالیت ها، چالش ها و نواقصات فرا رو در جریان تطبیق برنامه ها را شناسایی و به منظور برطرف سازی آن ارایه به رهبری مقام.
 4. نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان های عملیاتی برنامه ها، و همکاری در ایجاد هماهنگی با تیم های کاری در مرکز و ولایات جهت تحقق اهداف و برنامه های وزارت.
 5. همکاری و مشوره های تخنیکی با کارمندان عملیاتی، مدیرتی، اداری و آموزشی جهت تطبیق بهتر امورات .
 6. ترتیب نمودن اسناد و راپور های کاری ازنظارت و ارزیابی پروژه در دوسیه ها.
 7. سهم داشتن و نظارت از ترتیب پروپوزل ها و ساختن پروگرام های خاص در بخش ارتقای ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات.
 8. تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات مرکزی، ولایتی و نهاد های ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوط به نظارت و ارزیابی از عملکرد تمام واحد ها و کارمندان.
 9. سهمگیری فعال در طرح رهنمود ها و ارایه پیشنهادات معقول جهت بهبود بخش سیستم نظارت و ارزیابی.
 10. ایجاد سهولت و زمینه همکاری و هماهنگی در مورد نظارت، ارزیابی و همکاری در ترتیب گزارش با ریاست نظارت و ارزیابی وزارت و جوانب ذیدخل.
 11. انکشاف یک میکانیزم موثر در جهت نظارت، ارزیابی و بررسی امور برنامه در مرکز و ولایات و انکشاف چک لست ها، معیارها، استندرد ها برای نظارت و ارزیابی پروژه های تحت مدیریت وزارت.
 12. حصول اطمینان از تطبیق مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط به نظارت و ارزیابی.
 13. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی نظارتی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سمینار ها، و آموزش های جریان کار.
 14. نظارت از راپور ها و اسناد دفاتر مرکزی و ولایتی و ارایه مشوره های تخنیکی هنگام ضرورت .
 15. تدویر و اشتراک در جلسات، ورکشاپ و سمینار های داخلی و خارجی و تعقیب فیصله های جلسات.
 16. اریه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندلضرورت از فعالیت ها و دست آورد های به رهبری وزارت.
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف برنامه سپرده میشود. ………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های اقتصاد، اداره عامه، حقوق، مدیریت، علوم اجتماعی، انجنیری و سایر رشته های مرتبط به وظیفه، به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه : داشتن حداقل 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 • متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  الی 31جوزا 1400 ارسال نمایند.
 • دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی