بیش از 2 هزار خانواده در فاریاب مساعدت شد

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب به روز جمعه ( 3 دلو) از توزیع مساعدت غیر خوراکی برای 2 هزار و 348 خانواده بیجا شده ناشی از جنگ  و حوادث طبیعی در آن ولایت خبرداد.

به هر خانواده پس از سروی و نیازسنجنی بسته های پوشاک زمستانی از جانب موسسه دارت با حضور وزیر دولت در امور حوادث طبیعی، نماینده اداره مهاجرین و موسسه یاد شده در مرکز توزیع شد.