روند توزیع کمک به بیجاشدگان در هلمند آغاز شد

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند کرد همکاری موسسه OHW به روز پنج‌شنبه (2دلو) روند توزیع مساعدت نقدی و زمستانی را برای 1 هزار و100  خانواده بیجا شده ناشی از جنگ در آن ولایت آغاز کرد.

قرار است به هر خانواده مبلغ ۱۵ هزار و 400 افغانی پول نقد،  بسته صحی،  توزیع شود.

از سوی هم اداره امور مهاجرین با همکاری نهادهای مدد رسان ملی و بین الملی به مستفید شوندگان مساعدت‌ها در مورد چگونگی وقایه از ویروس کرونا آگاهی داد.