88 خانواده در فراه از مساعدت خوراکی مستفید شدند

sadam_morr
_________


آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه به روز چهار شنبه( اول دلو) برای 88 خانواده بیجا شده در آن ولایت مساعدت خوراکی توزیع نمود.

به هر خانواده پس از سروی 184 کیلو آرد، چهار قوطی روغن، 25 کیلو دال نخود،2 کیلو نمک از جانب سازمان غذایی جهان یا WFP با حضورداشت نماینده اداره مهاجرین توزیع شد.