گالری رسانه

وزیر امور مهاجرین امور مهاجرین و عودت کنندگان

مساعدت های ما درولایات

یک هفته وزارت امور مهاجرین هفته دوم ماه جوزا سال 1400

تماس تیلیفونی وزیر امور مهاجرین

په دوو ولايتونوکې ۱۲۹۰ بېځايه شوو کورنيوسره مرستې وشوې.

دیدار وزیر امور مهاجرین با سفیر پاکستان

مساعدت های مادر ولایات

وزارت امور مهاجرین در یک هفته گذشته

۳۳ کورنيو سره په پادغيس کې مرستې وشوېيکشنبه د غبرګولي ۹مه

مساعدت های ما در ولایات

داووکلونو وروسته دلومړي ځل لپاره ١٠٠٠راستنېدونکو او بېځایه شوو کورنیو ته دنمرو دوېش لړۍ پیل شوه

برای اولین بار پس از هفت سال روند توزیع نمرات رهایشی برای ۱۰۰۰ خانواده عودت کننده و بیجاشده اَغاز گردید.

وزیر امور مهاجرین با معاون عملیاتی کمیسار عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ملاقات کرد

کډوالو وزیر دملګرو ملتونو دکډوالو ادارې عملیاتي مرستیال سره لیدنه وکړه

مالي او اداري مرستيال د کډوالو او بېځايه شوو دشمېر وړاندې کولو کې د نړيوالو بنسټونو پر دقت ټينګار وکړ

دپناه غوښتونکو مرستیال : دکډوالو وزارت مالیکت باید په هېواد کې د راستنېدونکو او بېځايه شوو په ټولو پرو ژوکې په نظر کې ونیول شي

Pagination