لایحه وظایف متخصص نظارت و ارزیابی M&E Specialist

anwari_morr
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۸:۴۷

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                     : متخصص نظارت و ارزیابی M&E Specialist

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                     : رییس برنامه حمایت تخنیکی برای ایجاد کنسرسیوم                                 

 

محل وظیفه              :کابل                                                                         

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق موافقانه امورات، کارکرد های کارمندان برنامه، جهت کسب اهداف متوقعه به منظور آوردن اصلاحات و طرح پیشنهادات جهت موثریت و مثمریت در فعالیت های برنامه

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

تهیه و ترتیپ پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابق به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعین شده.

طرح و ترتیب پلان های نظارتی و ارزیابی به منظور استقامت دهی پروسه نظارت و ارزیابی.

برای موثریت و مثمریت فعالیت های برنامه، چالش ها و نواقصات فرا رو در جریان تطبیق برنامه را شناسایی و به منظور برطرف سازی آن به رهبری برنامه.

نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان های عملیاتی برنامه، و همکاری در ایجاد هماهنگی با تیم های کاری در مرکز و ولایات جهت تحقق اهداف برنامه.

همکاری و مشوره های تخنیکی با کارمندان عملیاتی، مدیرتی، اداری و آموزشی جهت تطبیق بهتر امورات .

حفظ منیجمنت کاری برنامه در صورت انحراف و علت انحراف شناسایی شود.

ترتیب نمودن اسناد و راپور های کاری ازنظارت و ارزیابی پروژه در دوسیه ها.

سهم داشتن و نظارت از ترتیب پروپوزل ها و ساختن پروگرام های خاص در بخش ارتقای ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات.

تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات مرکزی، ولایتی و نهاد های ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوط به نظارت و ارزیابی از عملکرد تمام واحد ها و کارمندان برنامه.

ظرفیت سازی اعضای کنسرسیوم در بخش نظارت و ارزیابی در مرکز و ولایات جهت پیش برد موثر فعالیت ها، تنظیم و راه اندازی ورکشاپ ها برای پرسونل برنامه در مرکر و ولایات.

سهمگیری فعال در طرح رهنمود ها و ارایه پیشنهادات معقول جهت بهبود بخش سیستم نظارت و ارزیابی.

ایجاد سهولت و زمینه همکاری و هماهنگی در مورد نظارت، ارزیابی و گزارش دهی به ادارات مربوطه و جوانب ذیدخل.

انکشاف یک میکانیزم موثر در جهت نظارت، ارزیابی و بررسی امور برنامه در مرکز و ولایات و انکشاف چک لست ها، معیارها، استندرد ها برای نظارت و ارزیابی پروژه.

حصول اطمینان از تطبیق مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط به برنامه.

انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی نظارتی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سمینار ها، و آموزش های جریان کار.

نظارت از راپور ها و اسناد دفاتر مرکزی و ولایتی و ارایه مشوره های تخنیکی هنگام ضرورت .

تدویر و اشتراک در جلسات، ورکشاپ و سمینار های داخلی و خارجی و تعقیب فیصله های جلسات.

اریه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندلضرورت از فعالیت ها و دست آورد های به رهبری برنامه.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف برنامه سپرده میشود. ……………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های اقتصاد، اداره عامه، حقوق، مدیریت،زراعت، علوم اجتماعی، انجنیری و سایر رشته های مرتبط به وظیفه، به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه : ماستر با 5 سال تجربه کاری و لیسانس با 7 سال تجربه مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متفاصیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدماتل ملکی را دانلود و ضمیمه اسناد، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی خویش را الی(10یوم تقویمی) که اعباتر از 6 الی 15 جدی 1399میشود، به ایمیل آدرسvacancies.morr@gmail.com ارسال نمایند.

Documents

فورم در خواستی کارکنان خدمات ملکی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ