لایحه وظایف متخصص حقوقی Legal Expert

anwari_morr
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۸:۴۷

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                  : متخصص حقوقی  Legal Expert

وزارت /اداره                   : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                    : رییس برنامه حمایت تخنیکی برای ایجاد کنسرسیوم

محل وظیفه               :کابل

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: ارائه مشوره های حقوقی جهت تحقق اهداف واجراات بهتر کاری برنامه بموقع وزمان معین آن.

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

تهیه وترتیب پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی مربوطه جهت نیل به اهداف تعین شده.

تهیه و ترتیب مقرره ، طرزالعمل و پالیسی های حقوقی مرود نیاز؛

  ارائه مشوره های حقوقی  پیرامون طرح استراتیژی ها ،  پالیسی ها ، اسناد اجرائیوی و تقنینی مسایل مربوط به برنامه.

  مرور تمام قرار داد های بیرونی  از لحاظ حقوقی غرض تامین مسایل حقوقی در مطابقت به قوانین نافذه کشور.

  بررسی موارد ودعوای حقوقی در داخل چارچوب رسمیات اعاده حقوق کارمندان ویا کارمندان برنامه.

ایجاد سیستم های کاری نظارتی جهت جلوگیری از فساد اداری ، اخلاقی و ارتشا جهت تقویت اصل حسابدهی وشفافیت

بررسی کلیه موارد حقوقی کارکنان ومنسوبین که در رابطه به پروژه ها ویا برنامه های مربوطه.

اشتراک در جلسات شورای رهبری وزارت جهت ارائه مشوره های حقوقی درعرصه های مختلف پروژه ها،

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری برنامه

اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

……………………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های اقتصاد، اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، پالیسی عامه و سایر رشته های مرتبط به وظیفه به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه : پنج سال تجربه مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متفاصیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدماتل ملکی را دانلود و ضمیمه اسناد، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی خویش را الی(10یوم تقویمی) که اعباتر از 6 الی 15 جدی 1399میشود، به ایمیل آدرسvacancies.morr@gmail.com ارسال نمایند.

Documents

فورم در خواستی کارکنان خدمات ملکی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ