لایحه وظایف متخصص تخنیکی

sadam_morr
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۰ - ۹:۴۲

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

 

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

متخصص تخنیکی

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

مرکز وزارت

تعداد پست:

 1.  

گزارشدهی به

 معین مالی و اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................................

هدف وظیفه:  همکاری و ارایه مشوره های سودمند پیرامون امور مالی و تدارکاتی جهت تحقق اهداف

....................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.                     
 2. ترتیب پلان مالی و تدارکاتی، تحلیل وضعیت امور مالی وزارت و ابراز نظر در قسمت اسناد های مالی و تدارکاتی.
 3. ارایه مشوره ها در طرح ، توسعه و تطبیق پلان استراتیژیک مالی و تدارکاتی غرض مراقبت از تطبیق آن.
 4. مشوره دهی در قسمت فراهم آوری چارچوب قانونی، و نهادی برای ریاست مالی و اداری و واحد تدارکاتی
 5. ارایه مشوره های مسلکی و سودمند به منظور تحلیل و تجزیه منابع مالی و اشتراک درجلسات دفاعیه بودجه سالانه
 6. همکاری و رهنمایی لازم در امورات کاری با ریاست های مربوطه  
 7. انجام امورات پروژه جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک
 8. نظارت از راپور ها و اسناد داخلی و خارجی مالی و تدارکاتی و ارایه مشوره های تخنیکی هنگام ضرورت
 9. نظارت، رهنمایی و آموزش های مالی و تدارکاتی جهت ارتقا ظرفیت کاری کارمندان وزارت
 10. کمک و همکاری تخنیکی با ریاست های مالی و تدارکات جهت پیشبرد امور
 11. تدویر و اشتراک در جلسات دو جانبه وزارت و تعقیب فیصله های جلسات
 12. اجرای سایر وظایف مطابق قانون که از طرف مقام معینیت مالی و اداری به وی سپرده میشود

...............................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در شته های : حقوق، اقتصاد، اداره و تجارت، مالی، اداره عامه، پالیسی عامه و علوم اجتماعی به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری : داشتن سه سال تجربه مرتبط به وظیفه
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. آشنایی به بخش های مالی و تدارکاتی
 5. دانش و تجربه عملی در مدیریت، مشوره دهی، ترتیب پلان مالی و تدارکاتی، راپور نویسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  الی ۱۶سرطان ۱۴۰۰ ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی

 

 

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ