د وزارت عادي او پراختيايي بوديجه

۱- د ۱۳۹۸ مالي کال پراختيايي بوديجه۶۲۹، ۸۹، ۵۶۲ افغانۍ.

2- د ۱۳۹۸ مالي کال عادي بوديجه ۸۷۴، ۵۹۶، ۳۸۶ افغانۍ.

په ټوله کې عادي او پراختيايي بوديجه۵۰۳، ۸۵۲، ۹۴۹ افغانۍ کېږي.

 د راستنېدونکو او بېځايه شوو شمېرې