د راستنیدونکو شمیر

   

د وروستۍ میاشتې ارقام

ټولټال

۳۹۰۹۳کسان ۱,۰۶۶,۶۳۳ کسان