صدها فامیل در ولایات کندز ، فاریاب ، غور و بغلان کمک دریافت نمودند

sadam_morr
_

برای 823 خانواده بیجاشده در ولایات کندز، فاریاب، غور و بغلان مساعدت های تهیه شده از طرف مراجع مختلف، درهماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین،  به تاریخ سوم جوزا توزیع شد.

مساعدت یادشده برای هریک از 97 خانواده درولایت کندز، 28 هزار افغانی ازطرف اداره ACTED ، برای هر یک از 645 خانواده متضرر درفاریاب مبلغ 18 هزار افغانی ، سه تخته کمپل ، بسته البسه زمستانی از طرف دفتر دارت  ، برای هریک از 41  خانواده در بغلان بسته های صحی از طرف موسسه DACAR و برای هریک از 40 خانواده  در غور مبلغ 26 هزارو700 افغانی از طرف موسسه ACTED  بود که در هماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین، به آنها توزیع شد.