اعلان داوطلبی

sadam_morr

Publish Date

Closing Date

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی پروژه اعمار سیف روم ها به روش زره سازی دروازه ها و کلکین های شعبات کاری تعمیرات اداری وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را از طریق فلش دسک از آمریت تدارکات این وزارت یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی (10:00) قبل از ظهر روز شنبه تاریخ 16/5/1400 به آمریت تدارکات واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارائه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 500000 (پنجصد هزار) افغانی بوده و جلسه آفر گشائی به روز شنبه مورخ 16_ 5 _ 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک تدویر میگردد.