اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله با تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه (تهیه و توزیع 500 بسته انرژی برق سولری شهرک مهاجرین قلموال مینه ولایت خوست ) از بابت سال مالی 1399 را به شرکت جمشید سیف الله احمدزی لمتید دارنده جواز شماره ( 11059 _ 101 ) آدرس سرک دوم کارته نو کابل ، به قیمت مجموعی مبلغ ( 11،169،675 ) یازده میلیون و یک صدو شصت و نو هزار و شش و صدو هفتادو پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تداکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند>

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد .