اعلان داوطلبی

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه احداث ۸۹۴ متر سرک سنگ کاری جویچه های کناری سرک، جویچه های عبور آب از شهرک و پلچک های شهرک مهاجرین دشت قشقه ولایت بامیان اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ اعلان الی ساعت(۱۰:۰۰) قبل از ظهر روز سه شنبه تاری۰۱/۰۷/۱۳۹۹ به آمریت تدارکات واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ ۹۰۰ نه صد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز سه شنبه ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک تدویر میگردد.