اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

sadam_morr

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location کابل _ افغانستان

به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان} در نظر دارد { پروژه تحکیمات امنیتی وزارت} را به شرکت { زاهد ذبیح دارنده جواز (D-27483) آدرس کارته نو کوچه مسجد سرور کاینات ، مرکز کابل، کابل} را به قیمت مجموعی مبلغ {( 17996555.64) هفدده میلیون نه صدو نودو شش هزارو پنجصد و پنجاه و پنج عشاریه شصدو چهار افغانی} اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به { آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان} واقع { واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه 7 } وفق احکام ماده پناهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوفق الزکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.