اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

ali_hamta

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location کابل _ افغانستان

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد ، قرار داد { 78 قلم قرطاسیه باب وتونر های مختلف النوع پرنتر مورد ضرورت وزارت بابت سال مالی 1398} را به شرکت { لوژسیتکی مارچکری دارنده جواز 49690}، آدرس :چهارراهی عبدالحق شهید کابل} را به قیمت مجموعی مبلغ (2683585) دو میلیون ششصدوهشادوسه هزار پنجصدو هشتاد وپنج  افغانی اعطا، نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان} واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه 7 وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد .