اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

sadam_morr
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location موقعیت واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم کابل _افغانستان

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان } در نظر دارد ، قرار داد { پروژه تحکیمات (5) کیلومتر جویچه های کناری سرک و پلچکهای شهرک مهاجرین قلموال مینه ولایت خوست } را به شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان روشان، نمبر جواز(D-22794) ادرس کارته نو، ناحیه هشتم مرکز کابل ، کابل } را به قیمت مجموعی مبلغ (16382446) شانزه میلیون سه صدو هشتاد و دوهزار چهار صدو چهل شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به { امریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان } واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم وافق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد .