ده ها خانواده درولایات کندز وغور مساعدت شدند

sadam_morr
_____

طبق اخبار واصله، برای 65 خانواده مستحق در مرکز ولایت کندز مساعدت دفترWAW که شامل 11 قلم مواد بهداشتی بود، به تاریخ 25 ثور از طریق ریاست مهاجرین آنولایت توزیع شد.

همچنان برای هریک از 40  خانواده بیجاشده درولایت غورکه خانه های شان تخریب شده بود، بسته های وسایل موردنیاز اعمار منزل که شامل آهن گادر،  چوب ، پلاستیک، دروازه ، وکلکین که از جانب موسسه  ACTED تهیه شده بود ازطریق اداره امور مهاجرین آنولایت توزیع شده است.