بیش ازهزار خانواده درغور کمک دریافت نمودند

sadam_morr
_____

آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت غور مساعدت نقدی  را برای یک هزارو 57  خانواده بیجاشده ناشی ا زجنگ وحوادث طبیعی  به تاریخ 28 حمل توزیع نمود.

مساعدت مذکور، برای  هر خانواده  مبلغ 23 هزارو 733 افغانی پول نقد بود که از  جانب  موسسه ACTED، تهیه و ازطریق اداره امور مهاجرین آنولایت درولسوالی های شهرک ،تولک ومرکز غور توزیع شد.