روند توزیع مساعدت  به بیش از هزار خانواده در خوست آغاز شد

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت خوست به روز دوشنبه (6دلو) روند توزیع بسته پوشاک زمستانی را برای خانواده های بیجاشده، عودت کننده  و بی بضاعت  در آن ولایت آغاز نمود.

خانواده های یادشده که تعداد شان به 1 هزار و 135 فامیل میرسند بیجاشده گان ولسوالی های گربز، تنی، و نادرشاه کوت می باشند.

به هر خانواده یک بسته پوشاک زمستانی ،5 تخته کمپل و بالون گاز توزیع خواهد شد.