اطلاعیه

sadam_morr

بدین وسیله با تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می میشود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان درنظر دارد پروژه  تهیه و توزیع 500 بسته انرژی برق سولری برای شهرک مهاجرین قلموال مینه ولایت خوست را از بابت سال مالی 1398 را به شرکت جمشید سیف الله احمدزی لمتید دارنده جواز شماره 11059- 0101 آدرس سرک دوم کارته نو کابل افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (9520000) نه میلیون پنجصد بیست هزار افغانی اعطا نماید.

                اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض داشته باشند، می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

                این اطلاعیه به معنی عقد دارد نبوده ولی معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.