لایحه وظایف مدیر پروژه تامین خدمات اساسی شهرکها

sadam_morr
پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۹:۱

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

کابل _ افغانستان

عنوان وظیفه                     : مدیر پروژه تامین خدمات اساسی شهرکها

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                     : ریاست خدمات انجنیری                                                                                                                                                                       

………………………………………………………………

هدف وظیفه: هماهنگی با مقامات ذیصلاح جهت ترتیب و تطبیق پلان تفصیلی پروژه، مدیریت، بررسی و نظارت از امورات پروژه تامین خدمات اساسی شهرکها

………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بمنظور تحقق اهداف اساسی وزارت.

هماهنگی با واحد های دومی ولایات جهت تشخیص عودت کنندگان نیاز مند وتطبیق پروژه.

چک و بررسی تخته های سولر و لوازم مرتبط آن مطابق دیزاین واحجام کاری.

همآهنگی با قرارداد کنند گان پروژه جهت اخذ مواد قراداد مطابق احجام کاری و دیزاین.

همآهنگی با قراردادیان جهت توزیع  و نصب سیستم سولر مطابق احجام کاری و مشخصات.

مراقبت از امورات کار پروژه مطابق احجام کار و دیزاین ومشخصات کاری

همکاری در تهیه و ترتیب نقشه ها و براورد کارهای  پروژه انکشافی تامین خدمات.

چک و بررسی نقشه های ساختمانی پروژه های انکشافی.

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.

اجرای سایر وظایف که مطابق قانون، مقررات و لوایح از طرف مقامات ذیصلاح سپرده می شود.

………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل لیسانس در رشته های اقتصاد ، اداره و تجارت , اداره عامه، حقوق ، علوم سیاسی روابط بین الملل، انجنیری،  ادبیات و علوم اجتماعی  به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه مرتبط به اساس لایحه NTA

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری (اتوکد) وغیره برنامه های مرتبط به وظیفه.

فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی

ایمیل آدرس ریاست منابع بشری : recruitment@morr.gov.af