عنوان وظیفه: متخصص منابع بشرى

sadam_morr
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۴:۲۶

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه: متخصص منابع بشری وزارت /اداره : امورمهاجرین وعودت کنندگان گزارش دهی: ریاست منابع بشری معاش : مطابق لایحه NTA …………………………………………………………………………………… هدف وظیفه: همکاری در تطبیق پالیسی های منابع بشری، پلان گذاری و ارتقای ظرفیت کارکنان در هماهنگی با ریاست منابع بشری …………………………………………………………………………………………… مسئولیت های وظیفوی: 1. تهیه و ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان ریاست جهت حصول اهداف اداره. 2. ارایه نظریات و پیشنهادات در طرح، ترتيب و تنظيم ساختار تشكيلاتی تشکیل سالانه ، تحلیل و ترتیب لایحه وظایف کارمندان اداره . 3. پلان گذاری منابع بشری، طرح سیستم های استخدام، سوانح و رهنمایی کارکنان منابع بشری با سیستم های جدید. 4. همکاری درانجام امور اداری موارد ذاتی چون استعفا، تبدیلی، ارتقاء، تنزیل، منفکی، سرپرستی، مکافات، مجازات، ترک وظیفه، خدمتی، کمکی، انفصال موقت، حالت انتظار با حقوق و امتیازات و تقاعد کارکنان در مطابقت با قوانین و طرزالعمل های نافذه. 5. طرح و تدوین کانسپت نوت ها در رابطه با آموزش کارکنان، سیستم سازی منابع بشری و پالیسی های منابع بشری و ارایه آن به دونرها. 6. همکاری در تطبیق نیاز سنجی آموزشی، دایر نمودن برنامه های آموزشی، سیمینارها، ورکشاپها، جلسات و برنامه های دوره آموزش عملی و مهیا نمودن مواد درسی و مطالعاتی در هماهنگی با آمریت اموزش و ارتقای ظرفیت . 7. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای رییس منابع بشری بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه. 8. تنظیم یک سیستم منظم فایلنگ جهت سهولت در آرشیف دوسیه های رقابتی و امورات ذاتی کارمندان ؛ 9. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه به وی سپرده میشود. …………………………………………………………………………………………………….... شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری): • داشتن حداقل سند لیسانس در رشته های (مدیریت منابع بشری ، اقتصاد، حقوق ، علوم سیاسی، اداره عامه ، اداره تجارت، مدیریت عمومی، حکومت داری) و سایر رشته های مرتبط به درجه های تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود. • حداقل سه سال تجربه کاری در بخش های منابع بشری • تسلط به برنامه های کمپیوتر، آشنایی کامل به زبان های رسمی ( دری و پشتو) و انگلیسی • آشنایی با قوانین ، طرزالعمل ها و مقرره های بخش مربوط