اعلان داوطلبی پروژه آبرسانی فیز اول شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی

sadam_morr

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location کابل _ افغانستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی پروژه آبرسانی فیز اول شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست و یکم تقویمی به ساعت 00: 10 قبل از ظهر در تالار جلسات این وزارت واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک در مجلس آفرگشایی ارایه نمایند آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ می گردد.