لایحه وظایف متخصص جندر

sadam_morr
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۰ - ۹:۴۲

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

 

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

متخصص جندر

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

مرکز وزارت

تعداد پست:

 1.  

گزارشدهی به

 آمریت جندر

.

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

...............................................................................................................

هدف وظیفه: تهیه و ترتیب رهنمود، استراتیژی و پالیسی های بخش جندر

.................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه.
 2. ترتیب و ارایه رهنمود، طرزالعمل و پلان ها در مورد برنامه مسیردهی جندر جهت تطبیق پروژه ها و موضوعات مربوط به جندر.
 3. ارتباطات موثر با وزارت خانه ها و سایر ادارت جهت تدویر پروگرام ها و ورکشاپ های مرتبط به وظیفه.
 4. تهیه و ترتیب استراتیژی برنامه ها و پالیسی های مرتبط به موضوعات جندر.
 5. جلب و جذب دونر ها و انجو های بین المللی بمنظور هماهنگی دقیق فعالیت ها و تدویر برنامه های جندر.
 6. بررسی و تحلیل گزارشات از صورت تطبیق پالیسی ها جندر در ولایات.
 7. ترتیب رهنمود، طرزالعمل و پالیسی ها جهت مشارکت و استخدام خانم ها در وزارت.
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف آمریت مربوطه مطابق قانون به وی سپرده میشود.

.....................................................................................................................

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در شته های : حقوق، علوم سیاسی ، اقتصاد ، اداره و تجارت روابط بین الملل و علوم اجتماعی به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری سه سال مرتبط به وظیفه
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  الی ۱۶سرطان ۱۴۰۰ ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی

 

 

 

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ