د ۱۴۰۰ کال اسد میاشتې پورې د بیا یو ځای کېدلو شمیر

murtaza_admin

128807کورنۍ