د ۱۴۰۰کال ۲۴د اسد نه را پدیخوا د بېځایه شويو شمیر

murtaza_admin

450063 کورنۍ