د ۱۴۰۰کال ۲۴د اسد نه را پدیخوا د بیا یو ځای کېدلو شمیر

murtaza_admin

128807کورنۍ