د اسلامي امارت له بریا وروسته د راستانه شویو کسانو شمېر

sadam_morr

۱,۰۶۶,۶۳۳کسان

دراستنېدونکو دورستیو 7 ورځوتوحیدی جدول لیدو لپاره #دلته کلک وکړئ