اطلاعاتو ته لاسرسی

 د هېواد د اساسي قانون د پنځوسمې مادې د دریمې فقرې پر بنسټ د دولتي ادارو معلوماتو ته د افغانستان د اتباعو د لاسرسۍ حق د قانون د حمکونو په محدوده کې په پام کې نیول شوی دی.
 

د مسئول نوم:

سید سجاد صمیم

د اړیکې شمیره:

009376646288 

بریښنالیک:

connect.samim@gmail.com

اطلاعاتوته د لاسرسي فورم:

دریافت فایل

اطلاعاتوته د لاسرسي قانون:

دریافت فایل