توزیع مواد خوراکی به بیش از دو هزار خانواده در قندهارآغاز شد

sadam_morr
_____

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت قندهار، از توزیع مساعدت خوراکی دفتر ISLAMIC RELIEF برای2هزارو 123خانواده  بیجاشده  وبی بضاعت ولسوالی ارغستان به تاریخ  سوم ثور  مساعدت خبرداد.

قراراست  برای هر خانواده 5 قلم مواد غذایی توزیع شود.