توزیع کمک های بشری برای هزارها خانواده در بامیان آغاز شد

sadam_morr
_

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بامیان از آغاز توزیع کمک نقدی ، خوراکی و غیر خوراکی  برای 3 هزارو 956  خانواده عودت کننده، بیجاشده ، و فامیلهای نهایت آسیب پذیر  با هماهنگی و همکاری نهاد های  مدد رسان به تاریخ 3 ثور سال روان خبرداد.

قرار است که برای هر یک از 550 خانواده در مرکز بامیان و 395 خانواده در ولسوالی شبر  مساعدت دفتر AKAH را که مبلغ 200 دالر امریکایی ، 5 تخته کمپل، ویک بسته لوازم زمستانی  می باشد و همچنان برای هریک از 3 هزارو 11 خانواده دیگر مساعدت نهاد مدد رسان ISLAMIC RELIEF که شامل 30 کیلو آرد، 5 لیتر روغن، 5  کیلو لوبیا، 5 کیلو برنج ، و یک کیلو نمک میباشد توزیع گردد.